Ana Sayfa » 2021 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2021.92
ÖTV Kanununa ekli I sayılı Listede yer alan bazı malların ÖTV tutarlarında değişiklik ile eşel-mobil sistemi ile ilgili belirleme yapılmıştır.
2021.91
Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılan stopajın oranı geçici süreyle %0’a indirilmiştir.
2021.90
Kurumlar tarafından dağıtılan kâr payları (temettü) üzerinden yapılan tevkifatın oranı %15’ten %10’a düşürülmüştür.
2021.89
(70 Sıra No.lu Değerli Kâğıtlar) Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.88
2022 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2021.87
2022 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanununda yer alan hadler, tutarlar ile usulsüzlük cezaları açıklanmıştır.
2021.86
2022 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar artırılmıştır.
2021.85
2022 yılında uygulanacak Konsolosluk harç tutarları açıklanmıştır.
2021.84
2022 yılında uygulanacak olan Harç tutarları yeniden belirlenmiştir.
2021.83
80 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılında uygulanacak olan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları açıklanmıştır.
2021.82
2022 yılında uygulanacak her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden belirlenmiştir.
2021.81
2022 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belirlenmiştir.
2021.80
54 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.79
53 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.78
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinde sınır, 2022 yılında 25.700 TL olarak uygulanacaktır.
2021.77
Özel İletişim Vergi tutarı 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.
2021.76
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) 21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.75
2022 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı tespit edilmiştir.
2021.74
16 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4921 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TL mevduat faizleri, kâr payları ile Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarında tevkifat oran indirimlerinin uygulama süresi 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
2021.73
7338 sayılı Kanun ile bazı vergi kanunlarında yapılan değişiklikler, 26 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.73
7338 sayılı Kanun ile bazı vergi kanunlarında yapılan değişiklikler, 26 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.72
486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Sıra No: 532) 19/10/2021 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2021.71
315 seri numaralı Tebliğ ile nakden ve mahsuben iade usul ve esaslarını belirleyen 252 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği`nde değişiklikler yapılmıştır.
2021.70
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 1 Ekim 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur.
2021.69
1 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TL mevduat faizleri, kâr payları ile Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarında tevkifat oran indirimlerinin uygulama süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
2021.68
Mal teslimi anında fatura düzenlenmesi ve teminat uygulaması kapsamına alınan sektörler ile ilgili, 531 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2021.67
4419 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerine bağlı bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen afetler nedeniyle oluşan mücbir sebebe istinaden, 7256 sayılı ve 7326 sayılı yapılandırma Kanunlarında yer alan taksit ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir.
2021.66
7326 sayılı Kanun kapsamında başvuru ve ilk taksit ödeme sureleri, bir ay uzatılmıştır.
2021.65
Özel esaslara tabi olan mükelleflerin KDV matrah artırımında bulunmaları durumunda genel esaslara dönüşlerine ilişkin usul esaslar açıklanmıştır.
2021.64
Selden etkilenen yerleşim yerlerinde 11 Ağustos 2021 tarihi ile 31 Aralık 2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmiştir.
2021.63
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki 87.03 GTİP numaralarında yer alan bazı binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları değişmiştir.
2021.62
4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranı, indirimli olarak uygulanacak mal/ hizmet teslimleri ve KDV oranının indirimli olarak uygulanma süresi, 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
2021.61
Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde geçerli olan %1 oranındaki KDV nin uygulama süresi, 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
2021.60
4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gayrimenkul kiralamalarında %10’luk stopaj oranının uygulanma süresi, 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
2021.59
Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranlarındaki indirimlerinin uygulama süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
2021.58
Mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanmasına ilişkin düzenlemenin usul ve esasları belirlenmiştir
2021.57
ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan puro ve sigarillonun vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında değişiklik yapılmıştır.
2021.56
KDV, Damga Vergisi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile ödeme süreleri, Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresi, Elektronik Defter Beratların yüklenme süresi uzatılmıştır.
2021.55
ÖTV Kanunu’na (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için Yİ-ÜFE artışı yapılmayacaktır.
2021.54
Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına (Varlık Barışı) ilişkin süreler, 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 ay uzatılmıştır.
2021.53
528 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren ve mücbir sebep halinde olduğu kabul edilenlerin mücbir sebep hallerinin sona erdirilmesine yönelik açıklamalar yapılmıştır
2021.52
Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde geçerli olan %1 oranındaki KDV uygulamasının süresi, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
2021.51
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği 14.6.2021 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2021.50
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 9.6.2021 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2021.49
Yerli ve yabancı film gösterimleri için eğlence vergisi oranı 31 Temmuz 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.
2021.48
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) ile uygulamaya ilişkin düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.
2021.47
4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gayrimenkul kiralamalarında %10’luk stopaj oranının uygulanma süresi, 31/7/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
2021.46
4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TL mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından TL katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları üzerinden vadesine göre tevkifat oran indirimlerinin uygulama süresi, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
2021.45
4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile geçici olarak indirimli KDV oranı uygulaması süresi, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
2021.44
Elektronik Defter Beratlarının oluşturulma ve imzalanma süresi ile yüklenme süresi uzatılmıştır.
2021.43
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 27/5/2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2021.42
18 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Tebliği ile; Finansman gider kısıtlaması uygulama esasları, Kurumlar vergisi oranının 2021 yılında %25, 2022 yılında %23 olarak uygulanması vb. konulardaki açıklamalar yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2021.41
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 21 Mayıs 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur.
2021.40
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara (benzin, motorin, propan, bütan ve LPG) ilişkin ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.
2021.39
2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2021.38
Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde uygulanan %1 KDV oranının süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.
2021.37
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:314) 30/04/2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2021.36
Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler içeren 7318 sayılı Kanun 30 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de. yayımlanmıştır.
2020.35
7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile mali mevzuatta, yeni düzenlemeler yapılmıştır.
2021.34
Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranlarındaki indirimlerinin uygulama süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
2021.33
Akaryakıt istasyonlarında kullanılan ödeme kaydedici cihazların Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar haline dönüştürülmesine dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:527) yayımlanmıştır.
2021.32
Rafinerilerin ve petrokimya tesislerinin ürettiği malları, ÖTV’nin konusuna girmeyen malların imalatında kullanmaları ve bu kuruluşlara imalatta kullanmak üzere ÖTV kapsamına giren malların teslimlerinde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.
2021.31
35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.
2021.30
509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Sıra No: 526) elektronik belgeler ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
2021.29
34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2021.28
7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
2021.27
3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri dolayısıyla yapılan ödemelere ilişkin tevkifat oranı %5’e artırılmıştır.
2021.26
Finansman gider kısıtlaması oranı 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere, %10 olarak belirlenmiştir.
2021.25
3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece elektrik motorlu olan binek otomobillerinin ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.
2021.24
Riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1’e düşürülmüştür.
2021.23
3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu hizmetlere ilişkin özel iletişim vergisi oranı %10’a çıkarılmıştır.
2021.22
2020 yılı dördüncü geçici vergi döneminde uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2021.21
523 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ba-Bs Formu verilmesine ilişkin uygulamada aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
2021.20
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin beyanname ve bildirimleri ertelenmiştir.
2021.19
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 15 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.18
2020 yılı dönem sonu işlemlerinde dikkat edilecek konulara ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2021.17
(66 Sıra No.lu Değerli Kâğıtlar) Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.16
2021 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2021.15
2021 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanununda yer alan hadler, tutarlar ile usulsüzlük cezaları açıklanmıştır.
2021.14
2021 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar artırılmıştır.
2021.13
2021 yılında uygulanacak Konsolosluk harç tutarları açıklanmıştır.
2021.12
2021 yılında uygulanacak olan Harç tutarları yeniden belirlenmiştir.
2021.11
78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler açıklanmıştır.
2021.10
2021 yılında uygulanacak her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden belirlenmiştir.
2021.9
2021 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belirlenmiştir.
2021.8
53 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.7
52 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.6
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinde sınır, 2021 yılında 18.900 TL olarak uygulanacaktır.
2021.5
Özel İletişim Vergi tutarı 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.
2021.4
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) 30 Aralık 2020 tarihli 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2021.3
7256 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile 4. maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, ilgili maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
2021.2
2021 yılında uygulanacak olan geri kazanım katılım payı tutarları belirlenmiştir.
2021.1
2021 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarı tespit edilmiştir.
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital