Ana Sayfa » 2017 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2017/87
Özel Tüketim Vergisi (IV) sayılı liste uygulamasında yapılan değişiklikler açıklanmıştır.
2017/86
Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı liste uygulamasında yapılan değişiklikler açıklanmıştır.
2017/85
72 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler açıklanmıştır.
2017/84
Seri: A Sıra No: 9 Tahsilat Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2017/83
Vergiye uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi uygulama usul ve esasları açıklanmıştır.
2017/82
7061 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.
2017/81
Amasya, Bartın ve Çankırı illeri dışındaki mükellefler/işverenler için “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Temmuz 2018 tarihine ertelenmiştir.
2017/80
Yeni nesil ÖKC geçiş takvimi ve muafiyet usul ve esasları açıklanmıştır.
2017/79
Eski nesil yazar kasaların mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir.
2017/78
7061 sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanununda gerçekleştirilen tebligat değişiklikleri açıklanmıştır.
2017/77
“sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu”nun elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz uygulaması, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır.
2017/76
Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması uygulaması 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır.
2017/75
2018 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2017/74
Gayrimenkul sermaye iradında safi tutarın tespitinde uygulanmakta olan götürü gider oranı % 15 olarak belirlenmiştir.
2017/73
Asgari ücrette asgari geçim indirimi yoluyla telafiye yönelik Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2017/72
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2017/71
Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançlarına ilişkin KV Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2017/70
2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak tespit edilmiştir.
2017/69
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’ye sunulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde değişiklikler yapılmıştır.
2017/68
2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %12,37 olarak tespit edilmiştir.
2017/67
483 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.
2017/66
Altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerin ve kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir.
2017/65
Yapım işleri, mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde uygulanacak KDV tevkifat oranı artırılmıştır.
2017/64
Serbest meslek gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin 4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2017/63
2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklanmıştır.
2017/62
Kıymetli taşların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.
2017/61
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı’nın (LPG) KDV si indirilmiş, L.P.G., bütan ve propan`ın ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.
2017/60
İhraç malı taşıyan araçlara motorin tesliminde ÖTV ve KDV istisnası uygulanacak yeni kara ve deniz sınır kapıları belirlenmiştir.
2017/59
Motorlu taşıtların hurdaya ayrılmasına İlişkin usul ve esasları açıklayan MTV Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2017/58
İzaha davet uygulaması ve kapsamı açıklanmıştır.
2017/57
2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %9,70 olarak tespit edilmiştir.
2017/56
7033 Sayılı Kanun ile sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmıştır.
2017/55
Tütün mamullerinin ÖTV tutarlarında 2017 Temmuz-Aralık dönemi için ÜFE artırımı yapılmayacaktır.
2017/54
İhracatta e-fatura işlemelerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2017/7 sayılı Genelgesi yayınlanmıştır.
2017/53
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin diplomatik istisna ve standart yakıt deposu tanımında değişiklik yapılmıştır.
2017/52
KDV iade alacaklarının ÖTV borcuna mahsuben iadesine imkan tanınmıştır.
2017/51
Kısa süreli konut kiralamalarında kira tahsilatlarının banka aracılığı ile yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
2017/50
Motorlu araç kiralama işleri ile Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin borsada satılmasında tahsilat ve ödemelerin banka aracılığı ile yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
2017/49
2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2017/48
1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2017/47
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2017/46
1/7/2017 tarihinde ihracat işlemelerinde e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu başlayacak mükelleflere ilişkin duyuru yayınlanmıştır.
2017/45
İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2017/44
Dar mükellefler ile gurbetçilere yapılan işyeri ve konut teslimlerinde uygulanacak KDV istisnasının usul ve esasları açıklanmıştır.
2017/43
Mobilya teslimlerinde % 8 KDV uygulaması ile beyaz eşya ve bazı elektrikli cihazlarda sıfır oranlı ÖTV uygulaması, 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
2017/42
Karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında, yer verilmesi gereken hususlara yönelik açıklamalar yapılmıştır.
2017/41
e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile Elektronik Defter Beratları`nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2017/40
Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatılmıştır.
2017/39
Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin Formun (Ek 2 Formu) doldurulmasında dikkat edilecek konulara ilişkin sirkülerimiz yayınlanmıştır.
2017/38
2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı açıklanmıştır.
2017/37
Toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan satışlara ilişkin tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılmıştır.
2017/36
Vergi Kimlik Numarası ile SGK İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin verilme süresi 02/05/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
2017/35
Şubat 2017 dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve KDV Beyannameleri ile 2016 yılı Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi uzatılmıştır.
2017/34
İlave istihdama yönelik Gelir Vergisi desteği usul ve esasları açıklanmıştır.
2017/33
Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerdeki KKDF oranı düşürülmüştür.
2017/32
İnşaat sektörüne ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardaki Damga Vergisi ve Harçlar tutarlarında değişiklik yapan Kararname yayımlanmıştır.
2017/31
2016 yılı hesap dönemine ilişkin nakdi sermaye artışlarında uygulanacak faiz oranı % 13,57 olarak açıklanmıştır.
2017/30
Elektronik para ve ödeme hizmetlerinin vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.
2017/29
İlave istihdama yönelik prim desteği usul ve esaslarını düzenleyen 2017-10 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır.
2017/28
6824 sayılı Kanunla Gelir ve Kurumlar Vergisinde %5 indirim ve muhtelif vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.
2017/27
Elektronik Defter Beratları`nın yüklenme süresinin uzatılmıştır.
2017/26
İlave istihdama yönelik özel sektör işverenlerine prim ve vergi desteği getirilmiştir.
2017/25
Serbest Bölgeler Kanununda kazanç istisnası ile ücretlerde gelir vergisi istisnası ve emlak vergisi muafiyetinde değişiklikler yapılmıştır.
2017/24
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır.
2017/23
Gelir İdaresi Başkanlığınca Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile ilgili duyuru yayımlanmıştır.
2017/22
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
2017/21
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği`nde değişik yapan 11 seri no.lu Tebliğ yayımlamıştır.
2017/20
VUK un Teminat Uygulaması başlıklı 153/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.
2017/19
KOBİ birleşmelerinde Kurumlar Vergisi oranının indirimli uygulanması ile TUGS a kayıtlı gemilerin satışından sağlanan kazanca Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası getirilmiştir.
2017/18
2016 yılı dönem sonu yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde esas alınacak kurlar açıklanmıştır.
2017/17
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği`nde değişiklik yapılmıştır.
2017/16
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi ile Yıllık Gelir Vergisi Beyan Broşürü yayınlanmıştır.
2017/15
2016 yılı dördüncü geçici vergi döneminde değerlemede esas alınacak kurlar açıklanmıştır.
2017/14
2017/9759 sayılı Karar ile bazı konut teslimlerinde KDV oranı %8`e indirilmiştir.
2017/13
Mobilya teslimlerinde KDV oranı % 8`e, yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri tesliminde %1`e indirilmiştir.
2017/12
Yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri ile beyaz eşya ve bazı elektrikli cihazlarda ÖTV oranı sıfır olarak belirlenmiştir.
2017/11
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında ödeme süreleri uzatılmıştır.
2017/10
Vergi mevzuatlarında yeni düzenlemeler getiren 6770 sayılı Kanun yayımlanmıştır.
2017/09
Mali yıl sonu konulu yazımız Madeni Yağ Dünyası Dergisinin Kasım-Aralık 2016 sayısından yayınlanmıştır.
2017/08
2016 yılı dönem sonu işlemler sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2017/07
İstanbul Ticaret Odasına 9/1/2017 tarihinden itibaren ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiştir.
2017/06
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No 1) de Değişiklik Yapılmıştır.
2017/05
Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik katılım kapsamında bireysel emeklilik planına dâhil edilmelerine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.
2017/04
Reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık % 8,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75 olarak belirlenmiştir.
2017/03
2017 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarı tespit edilmiştir.
2017/02
Asgari ücretin aylık brüt tutarı 1.777,50 TL olarak tespit edilmiştir.
2017/01
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “2017 Yılı Vergi Takvimi” hazırlanmıştır.
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital