Ana Sayfa » 2019 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2019.93
Gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,6 olarak belirlenmiştir.
2019.92
2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı belirlenmiştir.
2019.91
Gelir İdaresi Başkanlığı`nca, e-Arşiv Fatura uygulamalarına ilişkin duyuru yayınlanmıştır.
2019.90
e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu vb. elektronik belge uygulamaları geçiş tarihleri sirkülerimiz yayınlanmıştır.
2019.89
7194 sayılı Kanun ile “dijital hizmet vergisi”, “konaklama vergisi” ve “değerli konut vergisi” adları altında 3 yeni vergi ihdas edilmekte ve vergi mevzuatında önemli değişiklikler yapılmaktadır.
2019.88
Gelir İdaresi Başkanlığı`nca Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile ilgili duyuru yayınlanmıştır.
2019.87
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:309) ile “Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulaması” na ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.
2019.86
Yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları nezdinde açılan hesaplar ve saklama hizmetlerine ilişkin tevkifat ve bildirim sorumlulukları hakkında Gelir Vergisi Tebliği (Seri No: 308) Resmi Gazete de yayınlanmıştır.
2019.85
Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin sirküler yayınlanmıştır.
2019.84
Bavul ticareti işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) Resmi Gazete de yayınlanmıştır.
2019.83
Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) yayınlanmıştır.
2019.82
Elektronik Defter Beratları`nın yüklenme süresi 4 Kasım 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2019.81
3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter uygulamasında değişiklikler yapılmıştır.
2019.80
e-Fatura uygulamasının kapsamı genişlemiş, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına ilişkin açıklama yapılmıştır.
2019.79
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 510)`da adres değişiğine ilişkin işlemlerin elektronik sistemler aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirileceğine ilişkin açıklama yapılmıştır.
2019.78
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511) 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmıştır
2019.77
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin Sirküler yayımlandı.
2019.76
2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 olarak tespit edilmiştir.
2019.75
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No.27) 15.10.2019 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2019.74
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yeniden belirlenmiştir.
2019.73
Bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8’e indirilmiştir.
2019.72
Gecikme zammı oranı, 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.
2019.71
Kamu konutlarının satışına ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Sıra No: 394), 29.09.2019 tarih ve 30903 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2019.70
Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile vergilerin ödeme süreleri, 30 Eylül 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2019.69
Polipropilen üretim tesislerinde propilen üretiminde kullanılan sıvılaştırılmış Propan tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.
2019.68
2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri tespit edilmiştir.
2019.67
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin uygulamanın süresi 6 ay daha uzatılmış bulunmaktadır.
2019.66
ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.
2019.65
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Seri No.6) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2019.64
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ, 2.8.2019 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2019.63
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının başlangıç tarihi, 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir.
2019.62
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 19.07.2019 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2019/61
Yolcu beraberinde yurda getirilen telefon kullanım izin harcı tutarı 1.500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
2019/60
2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,84 olarak tespit edilmiştir.
2019/59
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) 18.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2019/58
Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 olarak belirlenen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı yeniden belirlenmiştir.
2019/57
Hurda indirimindeki ÖTV tutarı yeniden belirlenmiştir.
2019/56
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1/6/2019 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2019/55
Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi hakkında 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 1/6/2019 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2019/54
Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi(BSMV) oranı, satış tutarı üzerinden binde 1 olarak belirlenmiştir.
2019.53
2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2019/52
Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri ile bazı mallardaki KDV oranı yeniden belirlenmiştir.
2019/51
Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli mevduat faizlerine ait tevkifat oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.
2019/50
ÖTV Kanunu’na ekli (III) ve (IV) sayılı listedeki bazı mallar ile araclarda hurda indirimine ait ÖTV oran/tutarlarında değişiklik yapan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 01.05.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2019/49
“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2019/48
İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının ÖTV farklılaştırması, iade yöntemiyle uygulamaya dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
2019/47
2018 KV Beyannamesi ekinde yer alan Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun (Ek 2 Formu) doldurulmasında dikkat edilecek konulara ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2019/46
2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 0,01 olarak tespit edilmiştir.
2019/45
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1), 04 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2019/44
1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri uzatılmıştır.
2019/43
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflere, binek otomobillerin alımında ödedikleri KDV yi indirim hakkı tanınmıştır.
2019/42
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No:25), 23.03.2019 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2019/41
Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatılmıştır.
2019/40
Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve kira sertifikaları ile döviz cinsinden elde edilen mevduat faizleri, kar payları için uygulanacak tevkifat oranları değişmiştir.
2019/39
Bazı mallarda KDV, bazı araçlarda ve otomobilde ÖTV, KDV ve Tapu Harçlarında uygulanan oran indiriminin suresi uzatılmıştır.
2019/38
Birleştirilmiş güncel amortisman oranları tablosu yayınlanmıştır.
2019/37
Uçuş ve dalış hizmetlerinde istisna, elektronik ortamda yapılan satışlarda esnaf muaflığı uygulaması, tazminat ödemeleri ile ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2019/36
Vergiye uyumlu mükelleflere yapılan %5 vergi indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
2019/35
506 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile uçak ve uçak simülatörlerinde, yıllık amortisman oran ve süresinde değişiklik yapılmıştır.
2019/34
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinde yer alan yürürlük süresi, 6 ay uzatılmıştır.
2019/33
İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının ÖTV tutarları ile ÖTV Kanunu`na ekli (IV) sayılı listedeki bazı malların ÖTV oranları değişmiştir.
2019/32
Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 7166 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2019/31
KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması usul ve esasları açıklanmıştır.
2019/30
İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri dolayısıyla yapılan ödemelerin vergi kesintisine tabi tutulması hakkında açıklamaları içeren Kurumlar Vergisi Tebliği (Seri No: 17) yayınlanmıştır.
2019/29
Konkordato müessesesinin şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumuna ilişkin sirküler yayınlanmıştır
2019/28
2018 IV. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2019/27
2018 yılı dönem sonu yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde esas alınacak kurlar açıklanmıştır.
2019/26
7162 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve Belediye Gelirleri Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.
2019/25
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Seri No.5) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2019/24
7161 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV ve Gider Vergileri Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.
2019/23
1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan bazı önemli vergisel düzenlemelere yönelik hatırlatmalar konulu sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2019/22
2018 yılı dönem sonu işlemler sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2019/21
ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.
2019/20
535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mallara ilişkin KDV, ÖTV ile Tapu Harcı oranlarındaki indirimlerin süresi, 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
2019/19
541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların KDV oranları % 1 olarak belirlenmiştir.
2019/18
ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı motosiklet ve tekerlekli taşıtların ÖTV oranları % 0 olarak belirlenmiştir.
2019/17
ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarları ile yabancı tütün üzerinden alınan tütün fonunun oranı 0 $/ton olarak, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
2019/16
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2019/15
60 Seri No.lu Değerli Kâğıtlar Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2019/14
74 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler açıklanmıştır.
2019/13
2019 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarı tespit edilmiştir.
2019/12
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinde sınır, 2019 yılında 14.100 TL olarak uygulanacaktır.
2019/11
Özel İletişim Vergi tutarı 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.
2019/10
2019 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2019/09
2019 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanununda yer alan hadler, tutarlar ile usulsüzlük cezaları açıklanmıştır.
2019/08
Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar artırılmıştır.
2019/07
2019 yılında uygulanacak Konsolosluk harç tutarları açıklanmıştır.
2019/06
2019 yılında uygulanacak olan Harç tutarları yeniden belirlenmiştir.
2019/05
2019 yılında uygulanacak Damga Vergisi oran ve tutarlar açıklanmıştır.
2019/04
51 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2019/03
50 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2019/02
Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları artırılmıştır.
2019/01
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “2019 Yılı Vergi Takvimi” hazırlanmıştır.
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital