Ana Sayfa » 2018 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2018/99
Teminatsız Hava Yakıtı Sertifikası alım koşullarında değişiklik yapılmıştır.
2018/98
2019 yılında uygulanacak asgari ücretin aylık brüt tutarı 2.558,40 TL olarak tespit edilmiştir.
2018/97
2019 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalarımızı içeren sirkülerimiz yayınlamıştır.
2018/96
İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılan ödemeler, gelir/kurumlar vergisi tevkifatı kapsamına alınmıştır.
2018/95
Elektronik ortamda satılan gazete ve dergiler, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı % 18 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.
2018/94
Geri kazanım katılım payı düzenlemesi, 10 Aralık 2018 tarihli ve Mükerrer 30611 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2018/93
Varlık Barışı nın bildirim, beyan ve ödeme süreleri 6 ay uzatılmıştır.
2018/92
2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak tespit edilmiştir.
2018/91
Türk Parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin Damga Vergisi uygulaması hakkında Sirküler yayınlandı.
2018/90
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) ile döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin esasları içeren 8 inci maddede değişiklikler yapılmıştır.
2018/89
T.C. Merkez Bankasınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul esaslarının açıklandığı İhracat Genelgesi yayınlanmıştır.
2018/88
2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde, Defter Raporu Beraatı nın da Gelir idaresi Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.
2018/87
Ticari araçlar, Otomobil ve beyaz eşyada KDV tutarları ve ÖTV oranlarında değişiklik yapan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2018/86
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının başlangıç tarihi, 1 Temmuz 2019 tarihine ertelenmiştir.
2018/85
21 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2018/84
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2008-32/34) de Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/51) 06.10.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2018/83
2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,03 olarak tespit edilmiştir.
2018/82
Yeniden yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süreleri, 15 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
2018/81
ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan araçların ÖTV matrahlarında artış yapılmıştır.
2018/80
Gecikme zammı oranı ve tecil faizi oranları yeniden belirlenmiştir.
2018/79
İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin 180 gün içinde yurda getirilme zorunluluğu getirilmiştir.
2018/78
Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin Türk lirasına dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete de yayımlanmıştır
2018/77
4 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2018/76
Benzin, motorin, propan, bütan ve LPG türlerinin ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.
2018/75
Büyük ve küçükbaş hayvanların, kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara teslimlerinde katma değer vergisi oranı % 1 olarak belirlenmiştir.
2018/74
Vergi borçlularının açıklanmasına ilişkin VUK Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2018/73
19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2018/72
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki uygulaması açıklanmıştır.
2018/71
Taşınmazlarının değerlerinin yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.
2018/70
Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair (Seri No:2) Tebliğ Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2018/69
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair (Seri No:2) Tebliğ Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2018/68
Varlık Barışı ve Yurt Dışından Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna uygulama usul ve esaslarına ilişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2018/67
2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,69 olarak tespit edilmiştir.
2018/66
7143 Sayılı Kanunun 2 Seri No.lu Genel Tebliği, 11.06.2018 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır.
2018/65
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde nispi vergi, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları değişmiştir.
2018/64
Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2018/63
Seri:A Sıra No:11 Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2018/62
7103 sayılı Vergi Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2018/61
7143 Sayılı Kanunun 2 Seri No.lu Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2018/60
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Serbest Bölgeler Kanununda yapılan değişiklikler ile ilgili KV Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2018/59
Hurda araçlarda ÖTV indirimine ilişkin 7103 sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2018/58
Hurda araçlara ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2018/57
18 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
2018/56
Türkiye Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No 2 Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2018/55
Türkiye Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No 4 Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2018/54
1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği, 26.05.2018 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2018/53
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının başlangıç tarihi, 1 Ekim 2018 tarihine ertelenmiştir.
2018/52
Ticari kazançta basit usule tabi mükelleflerin defter beyan sistemine geçişi 30/09/2018 tarihine ertelenmiştir.
2018/51
7144 sayılı Kanun ile aktife kayıtlı gayrimenkullerin yeniden değerlemeye tabi tutulması imkânı getirilmiştir.
2018/50
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin duyuru yayınlanmıştır.
2018/49
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15), 25/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2018/48
483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu 1/10/2018 tarihine ertelenmiştir.
2018/47
31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri açıklanmıştır.
2018/46
VUK 278/A inci maddesi uyarınca imha edilmesi gereken malların değerlenmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.
2018/45
Türkiye’ye getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
2018/44
Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak düzenlenememesi halleri açıklanmıştır.
2018/43
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin duyuru yayınlanmıştır.
2018/42
Hurda indirimi tutarları ile işyeri teslimlerinde KDV oranını %8 olarak belirleyen, 2018/11750 sayılı Kararname Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2018/41
2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı malların ÖTV tutarlarının rafineri çıkış fiyatlarında meydana gelecek değişimlere göre belirlenebilmesi esasına geçilmektedir.
2018/40
7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2018/39
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4), Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2018/38
2018 I. dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2018/37
2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile muhtelif vergi kanunlarında değişiklik yapılmıştır.
2018/36
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar, Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2018/35
ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların G.T.İ.P. numaraları ve mal tanımları güncellenmiştir.
2018/34
2017 KV Beyannamesi ekinde yer alan Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun (Ek 2 Formu) doldurulmasında dikkat edilecek konulara ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2018/33
KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2018/32
2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı oranı % 4,54 olarak tespit edilmiştir.
2018/31
ÖTV iade taleplerine ait belgelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin açıklama yapılmıştır.
2018/30
Özel Tüketim Vergisi Kanununa İlişkin 2018/11542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2018/29
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan 7103 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2018/28
2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
2018/27
Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
2018/26
Döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından izlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik yayımlanmıştır.
2018/25
İnteraktif Vergi Dairesi kullanıma açılmıştır.
2018/24
Vergiye uyumlu mükelleflerin borçları için yeni bir tecil ve taksitlendirme imkanı getirilmiştir.
2018/23
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
2018/22
2017 IV. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2018/21
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi ile Yıllık Gelir Vergisi Beyan Broşürü yayınlanmıştır.
2018/20
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair (Seri No.17) Tebliğ yayınlanmıştır.
2018/19
2017 yılı dönem sonu yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde esas alınacak kurlar açıklanmıştır
2018/18
2017 yılı dönem sonu işlemler sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2018/17
Alkolsüz içecekler ve makaronlara ilişkin ÖTV değişikliklerini açıklayan Tebliğ yayımlanmıştır.
2018/16
Tütün mamullerinin ÖTV tutarlarında 2018 Ocak-Haziran dönemi için ÜFE artırımı yapılmayacaktır.
2018/15
Araçların fiyat grupları itibarı ile belirlenmiş olan ÖTV matrahları artırılmış ve makaronlara (yaprak sigara kağıdı) ilişkin ÖTV oranı ve asgari maktu vergi tutarı yeniden belirlenmiştir.
2018/14
2018 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarı tespit edilmiştir.
2018/13
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “2018 Yılı Vergi Takvimi” hazırlanmıştır.
2018/12
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinde sınır, 2018 yılında 11.400 TL olarak uygulanacaktır.
2018/11
Özel İletişim Vergi tutarı 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.
2018/10
Asgari ücretin aylık brüt tutarı 2.029,50 TL olarak tespit edilmiştir.
2018/9
2018 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2018/8
2018 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanununda yer alan hadler, tutarlar ile usulsüzlük cezaları açıklanmıştır.
2018/7
Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar artırılmıştır.
2018/6
2018 yılında uygulanacak Konsolosluk harç tutarları açıklanmıştır.
2018/5
2018 yılında uygulanacak olan Harç tutarları yeniden belirlenmiştir.
2018/4
2018 yılında uygulanacak Damga Vergisi oran ve tutarlar açıklanmıştır.
2018/3
50 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2018/2
49 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2018/1
Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları artırılmıştır.
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital