Ana Sayfa » 2016 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2016/111
Varlık barışında başvuru sureleri 30/06/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
2016/110
2017 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2016/109
İndirimli orana tabi işlemlerden 2017 yılında iade konusu yapılamayacak tutar 21.400 TL olarak uygulanacaktır.
2016/108
2017 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanununda yer alan hadler, tutarlar ile usulsüzlük cezaları açıklanmıştır.
2016/107
Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar artırılmıştır.
2016/106
2017 yılında uygulanacak Konsolosluk harç tutarları açıklanmıştır.
2016/105
2017 yılında uygulanacak olan Harç tutarları yeniden belirlenmiştir.
2016/104
2017 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri yeniden belirlenmiştir.
2016/103
2017 yılında uygulanacak Damga Vergisi oran ve tutarlar açıklanmıştır.
2016/102
49 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2016/101
48 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2016/100
Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları artırılmıştır.
2016/99
Özel İletişim Vergi tutarı 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.
2016/98
6728 ve 6745 sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerin uygulama usul ve esasları açıklanmıştır.
2016/97
2017 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2016/96
İhracat ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-Fatura uygulaması 01.07.2017 tarihine ertelenmiştir.
2016/95
İhracat işlemlerinde e-Fatura uygulaması hakkında Gümrük İşlemleri Klavuzu güncellenmiştir.
2016/94
Mali mühür süreleri hakkında duyuru yayımlanmıştır.
2016/93
KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.
2016/92
Yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesine ilişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2016/91
Alkollü içkiler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarında artış yapılmıştır.
2016/90
3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2016/89
Bazı mal ve hizmetlerin KDV oranlarında değişikler yapılmıştır.
2016/88
Araçların ÖTV oranlarında artış yapılmıştır.
2016/87
Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan 6761 sayılı Kanun 24.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2016/86
Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin verilme süreleri uzatılmıştır.
2016/85
2016 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı %3,83 olarak tespit edilmiştir.
2016/84
2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uygulamasına ilişkin açıklama yapılmıştır.
2016/83
e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi bazı illerde uzatılmıştır.
2016/82
Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi bazı illerde uzatılmıştır.
2016/81
2016 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,02 olarak tespit edilmiştir.
2016/80
Asgari ücretlilerde gelir vergisi tarifesi nedeniyle doğan farkın asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik açıklama yapılmıştır.
2016/79
Vergi affında başvuru süreleri uzatılmıştır.
2016/78
2016 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2016/77
Ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnası uygulama usul ve esasları açıklanmıştır.
2016/76
Harp veya vazife malullerinin yakınlarının taşıt alımlarında ÖTV istisnası uygulama usul ve esasları açıklanmıştır.
2016/75
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
2016/74
ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki bazı araçların ÖTV oranları indirilmiştir.
2016/73
Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ile Teknogirişim sermaye desteğinde vergisel teşviklerin uygulama esasları açıklanmıştır.
2016/72
Ar-Ge faaliyetlerinde Damga Vergisi istisna uygulama esasları açıklanmıştır.
2016/71
Ar-Ge faaliyetlerinde gelir vergisi stopaj teşviki ile ilgili uygulama esasları açıklanmıştır.
2016/70
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar için geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması açıklanmıştır.
2016/69
Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Dair Kanun ile Damga Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin usul ve esasları açıklanmıştır.
2016/68
İmar ile ilgili harçlarda yapılan değişikliklere ilişkin 48 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2016/67
%18 oranına tabi konut teslimlerinde KDV oranı % 8`e indirilmiştir.
2016/66
Özel Tüketim Vergisi Kanuna Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.
2016/65
6745 sayılı Kanun 07.09.2016 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2016/64
Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Dair Kanun yürürlüğe girmiştir.
2016/63
Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2016/62
2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklanmıştır.
2016/61
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2016/60
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliği(Seri No.1) Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2016/59
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2016/58
ÖTV Sorunları konulu yazımız Madeni Yağ Dünyası Dergisinin Temmuz-Ağustos 2016 sayısından yayınlanmıştır.
2016/57
KDV iade taleplerindeki eksikliklere ilişkin yazılar, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren E-Tebligat yoluyla tebliğ edilecektir.
2016/56
2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde değişiklikler yapılmıştır.
2016/55
İndirimli kurumlar vergisi uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.
2016/54
Sermaye avanslarının nakdi sermaye artışlarında faiz indirimi açısından durumuna ilişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2016/53
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma mecburiyeti 1/1/2017 tarihinde başlayacak olan mükellefler için bu süre 1/1/2018 tarihine uzatılmıştır.
2016/52
Kesin Mizan Bildirimi verilmesi uygulamasına son verilmiştir.
2016/51
Ecrimisil borçlarına ilişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10) Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2016/50
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan kamuya yararlı vakıflar listesi güncellenmiştir.
2016/49
Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin verilme süreleri ile ödeme süreleri uzatılmıştır.
2016/48
2016 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %0,04 olarak tespit edilmiştir.
2016/47
2016 yılına ilişkin mali tatil, 1-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında uygulanacaktır.
2016/46
Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçiş ücretlerindeki KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir.
2016/45
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.
2016/44
ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi yayımlanmıştır.
2016/43
Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere 8.000 Türk liralık indirim getirilmiştir.
2016/42
Genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulamasına ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2016/41
Katkı maddeleri ilave edilmek suretiyle üretilen ekmeklerde KDV oranı % 1 e indirilmiştir.
2016/40
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.
2016/39
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi, e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile e-Defter Beratlarının yüklenme süresi uzatılmıştır.
2016/38
Sermaye artırımında indirim uygulaması kapsamında, 2015 hesap dönemine ilişkin faiz oranı % 14,65 olarak dikkate alınacaktır.
2016/37
2016 yılı birinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme oranı negatif olduğun için yeniden değerleme yapılmayacaktır.
2016/36
Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin Formun (Ek. 2 Formu) doldurulmasında dikkat edilecek konular hakkındaki sirkülerimiz yayınlanmıştır.
2016/35
Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde özel iletişim vergisi (ÖİV) uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
2016/34
İmalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansman kredilerinde BSMV istisnasının usul ve esasları açıklanmıştır.
2016/33
E-Tebligat sistemi, 01 Nisan 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.
2016/32
Nakit sermaye artırımında teşvik getiren düzenlemeye ilişkin uygulama esasları açıklanmıştır.
2016/31
Hazır Beyan Sisteminin kapsamı genişlemiştir.
2016/30
Ödemeli yayıncılık hizmetlerinde özel iletişim vergisi (ÖİV) uygulamasına ilişkin Genel Tebliğ yayımlanmıştır.
2016/29
Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır.
2016/28
Türkiye Kızılay Derneğine ilişkin KDV istisna uygulamasının usul ve esasları açıklanmıştır.
2016/27
Gübrede KDV istisnası ile Gelir Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda yeni istisnalar getiren 6663 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2016/26
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi yayınlanmıştır.
2016/25
İşverenlere getirilen hazine desteğine ilişkin uygulama esasları açıklanmıştır.
2016/24
İşverenlere hazine desteği sağlayan 6661 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2016/23
2015 yılı dönem sonu yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde esas alınacak kurlar açıklanmıştır.
2016/22
İşverenlere getirilen Hazine desteğine ilişkin 05.02.2016 tarihli duyuru yayınlanmıştır.
2016/21
Gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde de elektronik ortamda Standart İade Sistemi kullanılacaktır.
2016/20
2015 yılı dönem sonu işlemler sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2016/19
Hayvan yemleri ve gübrelerin tesliminde uygulanan KDV oranı % 1`e indirilmiştir.
2016/18
Çeşitli V.U.K. Genel Tebliğleri ile ilan edilen amortisman listeleri birleştirilmek suretiyle güncel amortisman listesi hazırlanmıştır.
2016/17
Cep telefonundan alınan asgari ÖTV tutarı 160 TL`ye çıkarılmıştır.
2016/16
Asgari ücretin aylık brüt tutarı 1.647,00 TL olarak tespit edilmiştir.
2016/15
Alkollü içkiler ve tütün mamullerinin ÖTV oran ve tutarlarında artış yapılmıştır.
2016/14
2016 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2016/13
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “2016 Yılı Vergi Takvimi” hazırlanmıştır.
2016/12
İndirimli orana tabi işlemlerden 2016 yılında iade konusu yapılamayacak tutar 20.600 TL olarak uygulanacaktır.
2016/11
Değerli kağıtların bedelleri 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
2016/10
2016 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri yeniden belirlenmiştir.
2016/9
2016 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanununda yer alan hadler, tutarlar ile usulsüzlük cezaları açıklanmıştır.
2016/8
Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar artırılmıştır.
2016/7
2016 yılında uygulanacak Konsolosluk harç tutarları açıklanmıştır.
2016/6
2016 yılında uygulanacak olan Harç tutarları yeniden belirlenmiştir.
2016/5
2016 yılında uygulanacak Damga Vergisi oran ve tutarlar açıklanmıştır.
2016/4
47 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2016/3
47 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 25.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2016/2
Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları artırılmıştır.
2016/1
Özel İletişim Vergi tutarı 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital