Ana Sayfa » 2023 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2023.23
7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`da yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır.
2023.22
Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen mevduatlara uygulanan istisnanın, kurumların 31 Mart 2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına karar verilmiştir.
2023.21
Ek vergi ile ilgili açıklamaların yer aldığı 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) 15/04/2023 tarih ve 32164 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2023.20
2023 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,77 (yüzde sekiz virgül yetmişyedi) olarak tespit edilmiştir.
2023.19
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) 1 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2023.18
2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğ; 25/3/2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2023.17
1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğ; 25/3/2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2023.16
2022 KV Beyannamesi ekinde yer alan Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun (Ek 2 Formu) doldurulmasında dikkat edilecek konulara ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2023.15
7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yeni düzenlemeler yapılmıştır.
2023.14
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonunda sadece elektrikli motora sahip binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas matrahları yükseltilmiştir.
2023.13
Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılmasına ilişkin Sirküler yayınlanmıştır.
2023.12
21 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 1 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2023.11
Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen yerlere ve bazı kurum ve kuruluşlarına yapılan konteyner ve prefabrik yapı teslimlerinde KDV oranı % 1 e indirilmiştir.
2023.10
Sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisabında tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir.
2023.9
Bağış ve yardımlardaki usul ve esaslar hakkında açıklamalarımız bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2023.8
31.12.2022 tarihi itibari ile değerlemede uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2023.7
546 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bildirimlerin, mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
2023.6
547 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile VUK’un mükerrer 298. maddenin (Ç) fıkrası ve geçici 32. madde kapsamında yapılan yeniden değerleme uygulamalarının usul ve esasları belirlenmiştir.
2023.5
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma usul ve esasları belirlenmiştir.
2023.4
6657 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF oranı %0 olarak belirlenmiştir.
2023.3
Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6652) 10/1/2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2023.2
7431 Sayılı Kanun ile vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında bazı düzenlemeler yapılmıştır.
2023.1
İşverenler tarafından çalışanlara verilen yemek bedeli. elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin istisna hükümlerinin uygulama usul ve esasları açıklanmıştır.
© Copyright 2023. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital