Ana Sayfa » 2022 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2022.50
Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan 7421 sayılı Kanun, 26.11.2022 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2022.49
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların ÖTV oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiştir.
2022.48
7420 sayılı Kanun ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile Vergi Usul Kanununda değişiklikler yapılmıştır.
2022.47
KDV, Damga Vergisi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Ekim 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2022.46
30.09.2022 tarihli Bilançolarda yer alan dövizlerin KKM hesaplarına dönüşümünden elde edilen kazançlara, Kurumlar Vergisi istisnası uygulanacaktır.
2022.45
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) 25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2022.44
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmıştır.
2022.43
2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlenmiştir.
2022.42
541 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek faydalanıcı bildirimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenlere, VUK Mükerrer 355 nci maddesi birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacaktır.
2022.41
6030 sayılı Karar ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2022/6) ile Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve Tebliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
2022.40
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen Darphane sertifikalarından elde edilecek kazançlara uygulanacak tevkifat oranları %0 olarak belirlenmiştir.
2022.39
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ, 9.8.2022 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2022.38
2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2022.37
30.06.2022 tarihli Bilançolarda yer alan dövizlerin KKM hesaplarına dönüşümünde Kurumlar Vergisi istisnası uygulanacaktır.
2022.36
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) 26.7.2022 tarihli, Resmi Gazete`de yayımlamıştır.
2022.35
Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile vergilerin ödeme süreleri uzatılmıştır.
2022.34
7417 sayılı Kanun, 5.7.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmış olup, 7417 sayılı Kanun`da yeni vergi düzenlemeleri yapılmıştır.
2022.33
01.07.2022 - 31.12.2022 dönemi için aylık asgari ücret tutarı yeniden belirlenmiştir.
2022.32
Noterde düzenlenen taşınmaz satış sözleşmeleri damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar değerli kâğıt bedellerinden istisna hale gelmiştir.
2022.31
28 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TL mevduat faizleri, kâr payları ile Yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat oran indirimlerinin uygulama süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
2022.30
7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu, 28 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2022.29
Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden hesaplanan BSMV oranı %10 olarak belirlenmiştir.
2022.28
538 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıları sürekli bilgi verme zorunluluğu kapsamına alınmıştır.
2022.27
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42) 28.05.2022 tarih ve 31849 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2022.26
7407 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28.05.2022 tarih ve 31849 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2022.25
27 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar ile (B) cetvelinde yer alan malların; asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.
2022.24
Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarında değişiklik yapan, 9 seri numaralı 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği, 27 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2022.23
320 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile basit usule tabi mükellefler için geçerli olan kazanç istisnasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
2022.22
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunan mükelleflerce verilmesi gereken teminatların verilme süresi, 30 Haziran 2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.
2022.21
7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen; mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası ile Geçici 32 nci maddesi kapsamında iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulması uygulanmasına ilişkin, 537 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği, 14 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2022.20
İhracat yapan kurumlar ile üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlarda kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına ilişkin, 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği, 14 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2022.19
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2022.18
Döviz cinsinden ve dövize endeksli menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale gelmiştir.
2022.17
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile Katma Değer Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nda değişiklikler içeren 7394 sayılı Kanun, 15.4.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2022.16
1 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tevkifat oran indirimlerinin uygulama süresi, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
2022.15
29 Mart 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları değiştirilmiştir.
2022.14
Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarının vade sonunda, bankalarca hesap sahiplerine yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı yüzde 0 olarak belirlenmiştir.
2022.13
5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mesken ve tarımsal sulama amaçlı elektrik teslimlerinde KDV oranı %8’e indirilmiştir.
2022.12
5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmış ve gıda maddeleri için KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.
2022.11
319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
2022.10
Enflasyon düzeltmesi uygulamasının ertelenmesi ile kur farkı kazanç istisnası düzenlemesi getiren 7352 sayılı Kanun, 29.1.2022 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2022.9
2021 yılı dördüncü geçici vergi döneminde uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2022.8
Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2022.7
e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarının kapsamının genişletilmesine ve e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Gider Pusulası uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeler açıklanmıştır.
2022.6
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40) 18/1/2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2022.5
7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2022.4
Sermayesinin Yarısından Fazlası Kamuya Ait Olan Şirketlerde Avans Kar Dağıtımı usul ve esasları değişmiştir.
2022.3
13 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ve ÖTV oranları değiştirilmiştir
2022.2
ÖTV Kanunu’na (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü içecekler ile (B) cetvelinde yer alan tütün mamullerinin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında, artış yapılmıştır.
2022.1
Varlık Barışının süresi 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
© Copyright 2022. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital