Ana Sayfa » 2012 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2012/127
Dönem Sonu İşlemlerine İlişkin Sunumumuz Yayınlanmıştır.
2012/126
KDV Tevkifatı Uygulama Rehberi yayımlanmıştır.
2012/125
Bağımsız Denetim Yönetmeliği, 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/124
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.
2012/123
Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getiren 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2012/122
Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yasal defterlerin tasdik zorunluluğuna ilişkin açıklamaların yer aldığı sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2012/121
420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/120
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarında Uygulanacak Usul ve Esasları ve Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
2012/119
Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/118
2012 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı %7,80 olarak tespit edilmiştir.
2012/117
Bireysel emeklilik sistemine yönelik açıklamaların yer aldığı 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.
2012/116
Katma Değer Vergisi beyannameleri ile "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi uzatılmıştır.
2012/115
2012 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,05 olarak tespit edilmiştir.
2012/114
12/10/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri yayımlanmıştır.
2012/113
2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uygulama usul ve esaslarının yer aldığı 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2012/112
ÖTV`de tecil-terkin uygulamasını değiştiren 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09.10.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2012/111
Anayasa Mahkemesine yapılacak olan bireysel başvuru harcının ödenmesine ilişkin 68 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2012/110
Özel Tüketim Vergisi Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listedeki Malların ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.
2012/109
Yeni Türk Ticaret Kanunu nda önem arz eden cezalar ve yaptırımlara ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2012/108
Yeni Türk Ticaret Kanunu nda önem arz eden tarihlere ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2012/107
Dini kitaplarının tesliminde KDV oranını % 1 e indirilmiştir.
2012/106
Fazla ve yersiz olarak ödenen vergilerin iadesine ilişkin 418 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2012/105
Bireysel emeklilik sistemine ilişkin oranları yeniden tespit eden 2012/3571 sayılı BKK Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/104
60 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/103
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/102
Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/101
Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/100
Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/99
Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/98
Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/97
Muhtasar Beyanname ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme süreleri uzatılmıştır.
2012/96
120 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/95
1, 6, 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğlerinde değişiklik yapan 24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/94
2 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/93
64 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.
2012/92
Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/91
1990 ve daha eski olan taşıtlara yönelik yapılacak işlemlere ilişkin MTV Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/90
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması yürürlüğe girmiştir.
2012/89
Gelir Vergisi stopaj teşvikine ilişkin açıklamaların da yer aldığı 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2012/88
Yeni Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre ortağın şirkete borçlanması ve kar payı avansı hakkındaki sirkülerimiz yayınlanmıştır.
2012/87
2012 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,14 olarak tespit edilmiştir.
2012/86
Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemine ilişkin 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.
2012/85
G.V.K.nun 94 üncü maddesi ile K.V.K.nun 15 inci maddesinde yer alan bazı tevkifat oranlarında değişiklik yapılmıştır.
2012/84
6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/83
6335 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/82
417 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/81
e-Fatura uygulamasına ilişkin 416 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/80
Gelir İdaresi Başkanlığınca 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması hakkında duyuru yayımlanmıştır.
2012/79
4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2012/78
Elektronik bilet ve yolcu listesi düzenlenmesine ilişkin 415 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2012/77
İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesine ilişkin 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ yayımlanmıştır.
2012/76
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2012/75
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2012/74
Kredilere ilişkin olarak yapılacak işlemlerde harç uygulamasına ilişkin Sirküler yayımlanmıştır.
2012/73
KDV Tevkifat uygulamasına ilişkin 63 Sıra No.lu KDV Sirküleri yayımlanmıştır.
2012/72
67 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/71
6322 sayılı Kanun 15.05.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/70
70 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ yayımlanmıştır.
2012/69
Gelir İdaresi Başkanlığınca “Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi” yayımlanmıştır.
2012/68
2011 dönemine ilişkin Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresi 29.06.2012 günü saat 24:00 e kadar uzatılmıştır.
2012/67
2012/3141 sayılı BKK ile G.V.K.nun Geçici 67 nci maddesinde değişiklik yapılmıştır.
2012/66
Yap-İşlet-Devret Modeli Projelerde KDV İstisnası Uygulamasına İlişkin 118 Seri No.lu KDV Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2012/65
Taşıt araçları ile ilgili 23 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2012/64
Bazı akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.
2012/63
Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi” yayımlanmıştır.
2012/62
Alkollü içkilerin ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.
2012/61
Avans kâr payı dağıtımı ile ilgili açıklamalarında yer aldığı 6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2012/60
02/05/2012 tarih ve 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.
2012/59
2012 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 3,05 olarak tespit edilmiştir.
2012/58
Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 26 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen panelde Yönetici Ortak Mehmet ERKAN tarafından yapılan “Kobilerde Denetim” konulu sunum ekte yer almaktadır.
2012/57
Tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ yayımlanmıştır.
2012/56
“Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların” taşıması zorunlu özellikleri ile geçiş süresine dair Genel Tebliğ yayımlanmıştır.
2012/55
3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/54
Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projelerde KDV istisnası içeren 6288 Sayılı Kanun yayımlanmıştır.
2012/53
“Mükellef Bilgileri Bildirimi”, ekranı Gelir İdaresi Başkanlığınca kullanıma açılmıştır.
2012/52
“Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”un (Ek 2 Formu) doldurulmasına ilişkin açıklamalar yayımlanmıştır.
2012/51
Malûl ve engellilere ait taşıtlardaki motorlu taşıtlar vergisi istisnasına ilişkin 40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2012/50
G.V.K. Geçici 73 üncü maddenin Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptali nedeniyle yapılacak işlemlere ilişkin Sirküler yayınlanmıştır.
2012/49
Beşeri tıbbi ürünlerin terkibinde ve üretiminde kullanılan hammaddelerdeki KDV oranı % 8 olarak değiştirilmiştir.
2012/48
2011 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Mart 2012 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.
2012/47
G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi yayımlanmıştır.
2012/46
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) yayımlanmıştır.
2012/45
17 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.
2012/44
Mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre için 6111 sayılı Kanunun kapsamındaki taksitlerin ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir.
2012/43
Türkiye de ikamet eden ve Avusturya dan emekli maaşı almakta olanlara ilişkin duyuru yayımlanmıştır.
2012/42
Suriye de meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflere ilişkin 52 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.
2012/41
61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.
2012/40
Ücret Kazançları Vergi Rehberi yayımlanmıştır.
2012/39
e-Defter Yazılım Uyumluluk Onayı Kılavuzu yayımlanmıştır.
2012/38
41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2012/37
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi yayımlanmıştır.
2012/36
Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi yayımlanmıştır.
2012/35
Dar Mükellefler İçin Kira Geliri Rehberi yayımlanmıştır.
2012/34
Menkul Sermaye İradı Beyanname Düzenleme Rehberi yayımlanmıştır.
2012/33
Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi yayımlanmıştır.
2012/32
Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile ilgili 414 Sıra No.lu Genel Tebliğ 18.02.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/31
Yatırım indirimi uygulamasındaki %25 lik sınırı iptal eden Anayasa Mahkemesi Kararı 18.02.2012 tarih ve 28208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2012/30
11.02.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6274 sayılı Kanun’la 6111 sayılı Kanunda değişiklik yapılmıştır.
2012/29
Gelir İdaresi Başkanlığınca "Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi" hazırlanmıştır.
2012/28
Almanya Federal Cumhuriyeti ile imzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin duyuru yayımlanmıştır.
2012/27
Okul, Sağlık Hizmet Tesisi ve Öğrenci Yurdu olarak kullanılmak amacıyla inşa edilen prefabrik yapı teslimlerinde KDV Oranı %1e indirilmiştir.
2012/26
Dönem sonu işlemlerde dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin sirküler yayımlanmıştır.
2012/25
Gelir İdaresi Başkanlığınca, Mükellef Bilgileri Bildirimine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.
2012/24
Mükellef Bilgileri Bildirimine ilişkin 413 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2012/23
31.12.2011 tarihi itibariyle esas alınacak kurlara ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2012/22
Türev ürünlere ilişkin işlemlerde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) açıklamaları yayımlanmıştır.
2012/21
5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2012/20
116 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2012/19
Türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yayımlanmıştır.
2012/18
Tevkif suretiyle kesilen vergilerin mahsubu nakden iadesiyle ilgili Gelir Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır
2012/17
G.T.İ.P. numarası tevsikine ilişkin16 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital