Ana Sayfa » 2011 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2011/58
88 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2011/57
1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2011/56
2011/2466 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Kanunu’na ekli (I) ve (II) sayılı listelerde değişiklikler yapılmıştır.
2011/55
Kâğıt olarak düzenlenen 2A numaralı ÖTV beyannamelerinin de 1 Şubat 2012 tarihine kadar kabul edilmesi uygun görülmüştür.
2011/54
406 sayılı Vergi Usul Kanunu gereği tasdik edilecek defterlerin bilgilerinin elektronik ortamda bildirim zorunluluğu getirilmişti.
2011/53
2011 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlenmiştir.
2011/52
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
2011/51
Taşıtlara ait 2A numaralı ÖTV beyannamesi elektronik ortamda verilecektir.
2011/50
2011 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,33 olarak tespit edilmiştir.
2011/49
2011/2304 sayılı BKK ile KKDF kesintileri ve bazı mallarda uygulanan ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.
2011/48
14 Seri No.lu ÖTV Sirkülerinde; bazı malların tecil-terkin uygulamasından yararlanıp yararlanamayacakları hususunda açıklamalara yer verilmiştir.
2011/47
Bazı malların Özel Tüketim Vergisi tutarları ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranında değişiklik yapılmıştır.
2011/46
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan yeni özelge sayfası hizmete girmiştir.
2011/45
44 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2011/44
21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile bazı ÖTV uygulamalarında değişiklikler yapılmıştır.
2011/43
Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması 19 Eylül 2011 tarihinde imzalanmıştır.
2011/42
2011/2198 sayılı BKK ile yürürlükteki ÖTV tutarı, tecil ve tahsil tutarlarına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
2011/41
Vergi Usul Kanununun “Tekerrür” başlıklı 339 uncu maddesi hükmünün uygulanmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
2011/40
Katma Değer Vergisi Sirküleri birleştirilmiştir.
2011/39
2011 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,65 olarak tespit edilmiştir.
2011/38
2011/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süreleri uzatılmıştır.
2011/37
Türkiye ile Malta arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması imzalanmıştır.
2011/36
646 Karar sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulmuştur.
2011/35
Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları yeniden belirlenmiştir.
2011/34
Yeni TTK ile Şirkete Borçlanma Yasağına ilişkin açıklamalar hakkındadır
2011/33
409 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2011/32
2011/1854 sayılı Karar ile GVK 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri, KVK 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile BSMV nispetleri yeniden belirlenmiştir.
2011/31
1 Temmuz - 20 Temmuz 2011 tarihleri arasında mali tatil uygulanacaktır.
2011/30
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ilişkin açıklamalar hakkındadır.
2011/29
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına Mersin Limanı da eklenmiştir.
2011/28
Tüketici kredilerinde KKDF kesintisinin oranı ile ilgili Danıştay Kararına ilişkin açıklamalar hakkındadır.
2011/27
1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret tutarlarına ilişkin açıklamalar hakkındadır.
2011/26
Vergi levhalarının iş yerlerine asılma zorunluluğu kaldırılmıştır.
2011/25
6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır.
2011/24
115 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2011/23
2011 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,34 olarak tespit edilmiştir.
2011/22
2011/4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelge yayımlanmıştır.
2011/21
2011/3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelge yayımlanmıştır.
2011/20
6111 sayılı Kanuna istinaden elektronik ortamda başvuru yapılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
2011/19
Transfer Fiyatlandırması Formunun (Ek 2 Formu) doldurulmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
2011/18
4 Seri No.lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2011/17
Kurum kazancının tespitinde dikkate alınacak gider ve indirimlere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
2011/16
Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesindeki mal ve hakların iktisap tarihinin belirlenmesine ilişkin sirküler yayımlanmıştır.
2011/15
Elektronik beyanname aracılık sözleşmesi bildirim yükümlülüğü 1 Ağustos 2011 tarihine ertelenmiştir.
2011/14
Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2011/13
ÖTV Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) sayılı Listelerde yer alan mallarda uygulanan ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.
2011/12
406 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
2011/11
75 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; yıllık gelir vergisi beyannamesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
2011/10
6111 sayılı Kanun 25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2011/9
6111 sayılı Kanun TBMM Genel Kurulunda 13 Şubat 2011 tarihinde kabul edilmiştir.
2011/8
20 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile ÖTV beyannameleri ve bildirimlerine ilişkin yeni düzenlemelere yer verilmiştir.
2011/7
Maliye Bakanlığınca 2010 yılı sonu itibariyle uygulanacak döviz kurları açıklanmıştır.
2011/6
Kesin Mizan Bildiriminin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
2011/5
Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklama yapılmıştır.
2011/4
Gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah ve gündelik tutarlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
2011/3
2010/1182 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
2011/2
56 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvele ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
2011/1
Katma Değer Vergisi uygulamalarına ilişkin açıklamaların yer aldığı 114 Seri No.lu KDV Genel Tebliği yayımlanmıştır.
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital