Ana Sayfa » 2014 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2014/92
İndirimli orana tabi işlemlerde iade konusu yapılamayacak KDV tutarı ile ilgili KDV Tebliği yayımlanmıştır.
2014/91
2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2014/90
İmza atamayanlardan harç ve damga vergisi aranılmamasına ilişkin Damga Vergisi sirküleri yayımlanmıştır.
2014/89
6552 sayılı Kanun gereğince araç muayenesi yararlanmasına yönelik süre 30.06.2015 tarihine kadar uzatılmıştır.
2014/88
Kıymetli taş teslimindeki istisna uygulamasına ilişkin KDV sirküleri yayımlanmıştır.
2014/87
2015 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2014/86
Gelir İdaresi Başkanlığı`nca Elektronik Defter kullanımına ilişkin duyuru yayımlanmıştır.
2014/85
6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır.
2014/84
Gelir İdaresi Başkanlığı`nca Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge yayımlanmıştır.
2014/83
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Merkezi Ankara Laboratuvarı yetkili akredite laboratuvar olarak belirlenmiştir.
2014/82
2014 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı %10,11 olarak tespit edilmiştir.
2014/81
Aerosol üretiminde kullanılan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)`nin, ÖTV iadesine ilişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2014/80
2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2014/79
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri`nin, ÖTV tutarının sıfır olarak uygulanmasına son verilmiştir.
2014/78
2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,59 olarak tespit edilmiştir.
2014/77
6552 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan rehber ve broşürler Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde hizmete sunulmuştur.
2014/76
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:1) Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2014/75
Vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması sürecinde değişiklik yapan sirküler yayımlanmıştır.
2014/74
6552 sayılı Kanun kapsamında Araç Muayenelerine Dair Tebliğ (Seri No.1) Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2014/73
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar ile ilgili Genel Tebliğ(Seri No.1) Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2014/72
440 Sıra no.lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2014/71
6552 sayılı Kanun 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2014/70
Yüklenilen KDV listesi formatında değişiklik yapılmıştır.
2014/69
2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerine ilişkin 64 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2014/68
Gelir İdaresi Başkanlığınca Borç Bilgilendirme Servisi kullanıma açılmıştır.
2014/67
Amortisman oranlarını değiştiren VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır.
2014/66
Anlaşmalı matbaa işletmecileri ile ilgili VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır.
2014/65
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır.
2014/64
Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS) usul ve esaslarını belirleyen ÖTV Genel Tebliği yayınlanmıştır.
2014/63
Özel esaslar (kod uygulaması) ile ilgili usul ve esaslara ilişkin açıklamaları içeren sirkülerimiz yayınlanmıştır.
2014/62
2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2014/61
2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 olarak tespit edilmiştir.
2014/60
45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2014/59
ÖTV mükelleflerine kayıt saklama zorunluluğu getiren uygulama 01.01.2015 tarihine ertelenmiştir.
2014/58
ÖTV mükelleflerine kayıt saklama zorunluluğu getiren VUK Genel Tebliği ile ilgili hatırlatma sirkülerimiz yayınlanmıştır.
2014/57
KDV Uygulama Sirküleri yayınlanmıştır.
2014/56
İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamaları içeren sirkülerimiz yayınlanmıştır.
2014/55
2014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2014/54
Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri tek tebliğde birleştirilmiştir.
2014/53
2014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %3,25 olarak tespit edilmiştir.
2014/52
6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci maddeleri kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerle ilgili duyuru yayımlanmıştır.
2014/51
Bazı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.
2014/50
Bazı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.
2014/49
ÖTV Kanununda yer alan bazı mallarda tevkifat uygulaması başlamıştır.
2014/48
Gelir İdaresi Başkanlığınca Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi yayımlanmıştır.
2014/47
Gelir İdaresi Başkanlığınca Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi yayımlanmıştır.
2014/46
ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde alınan teminatların çözümü talebi için gerekli dilekçeye yönelik açıklama yapılmıştır.
2014/45
Yabancılar için ikamet tezkere bedelleri, 11.04.2014 tarihinden itibaren 50 TL olarak yeniden tespit edilmiştir.
2014/44
Elektrik Üretimi Lisans Harçlarına yönelik Harçlar Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.
2014/43
44 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2014/42
e-defter uygulama güncellemesi ile e-defter uygulamasına elektronik başvuruda bulunmaya ilişkin duyuru yayımlanmıştır.
2014/41
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri ile Finansman Şirketlerine dekont düzenleme zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2014/40
Gelir İdaresi Başkanlığı nın elektronik fatura (e-fatura) uygulaması ile ilgili duyurusu yayımlanmıştır.
2014/39
Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerden GVK 94. Madde gereğince tevkifat yapılmaya devam edilecektir.
2014/38
2013 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28 Mart 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
2014/37
Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun (Ek 2 Formu) doldurulmasında dikkat edilecek konulara ilişkin sirkülerimiz yayınlanmıştır.
2014/36
Mahsuben ve nakden ÖTV iade talepleri elektronik ortamda yapılacaktır.
2014/35
32 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği 18 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2014/34
31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği 18 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2014/33
ÖTV teminatının çözümü işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yeni usul ve esaslar getirilmiştir.
2014/32
6525 Sayılı Kanun ile bazı vergi kanunlarında düzenlemeler yapılmıştır.
2014/31
6519 Sayılı Kanun ile bazı vergi kanunlarında düzenlemeler yapılmıştır.
2014/30
Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.
2014/29
Ücret Kazançları Vergi Rehberi yayımlanmıştır.
2014/28
6518 Sayılı Kanun ile bazı vergi kanunlarında düzenlemeler yapılmıştır.
2014/27
İndirimli orana tabi teslimlerden mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarlar ile ilgili açıklama yapılmıştır.
2014/26
Dar Mükellefler (Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi yayınlanmıştır.
2014/25
Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi yayınlanmıştır.
2014/24
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi yayınlanmıştır.
2014/23
Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinde değişiklik yapılmıştır.
2014/22
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinde uygulanan mesken istisnasına ilişkin değişiklik yapılmıştır.
2014/21
Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi yayınlanmıştır.
2014/20
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalanmıştır.
2014/19
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi yayınlanmıştır.
2014/18
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2014/17
Menkul Sermaye Kazançlarına İlişkin Vergi Rehberi yayınlanmıştır.
2014/16
TTK gereğince 2014 yılı Şubat ayına ilişkin öncelikli konularla ilgili hatırlatma sirkülerimiz yayımlanmıştır.
2014/15
Gelir İdaresi Başkanlığınca kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin kılavuz yayımlanmıştır.
2014/14
Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi yayımlanmıştır.
2014/13
2013 yılı dönem sonu yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde esas alınacak kurlar açıklanmıştır.
2014/12
ÖTV oran ve tutarlarında artış yapılmıştır.
2014/11
Vergi Usul Kanununda yer alan had ve tutarlar artırılmıştır.
2014/10
Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar artırılmıştır.
2014/9
123 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 30.12.2013 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2014/8
72 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2014/7
2014 yılında uygulanacak olan Harçlar tutarları yeniden belirlenmiştir.
2014/6
Damga Vergisi Kanununda yer alan oran ve tutarlar artırılmıştır.
2014/5
45 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2014/4
43 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2014/3
Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları artırılmıştır.
2014/2
Özel İletişim Vergi tutarı 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
2014/1
Değerli kağıtların bedelleri 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital