Ana Sayfa » 2010 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2010/62
Vergi Usul Kanununda yer alan had ve tutarlar, 1/1/2011 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
2010/61
Gelir Vergisi Kanununda yer alan had ve tutarlar, 1/1/2011 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
2010/60
Konsolosluk harçlarına ilişkin had ve tutarlar, 1/1/2011 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
2010/59
Harçlar Kanununda yer alan had ve tutarlar, 1/1/2011 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
2010/58
Damga Vergisi Kanununda yer alan had ve tutarlar, 1/1/2011 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
2010/57
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan had ve tutarlar 2010 yılı için yeniden değerleme oranı çerçevesinde tespit edilmiştir.
2010/56
Çevre temizlik vergisi tutarları 2010 yılı için yeniden değerleme oranı çerçevesinde yeniden tespit edilmiştir.
2010/55
MTV Kanununda yer alan (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler 2010 yılı için yeniden değerleme oranı çerçevesinde yeniden tespit edilmiştir.
2010/54
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan vergi tutarı 1/1/2011 tarihinden itibaren 34,00-TL olarak tespit edilmiştir.
2010/53
; Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
2010/52
2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
2010/51
2011 yılında kullanılacak olan yasal defterlerin 31.12.2010 tarihine kadar tasdik ettirilmesine ilişkin açıklama yapılmıştır.
2010/50
Maliye Bakanlığınca, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısında yer alan ÖTV listelerin güncellenmesine ilişkin açıklama yapılmıştır.
2010/49
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı 29 Kasım 2010 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.
2010/48
GVK-74/2010-1 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri’nde, gezici olarak şarkı söyleyen ve müzik icra edenlerin mükellefiyet durumları hakkında açıklamalara yer verilmiştir.
2010/47
2010/1025 no.lu Bakanlar Kurulu Kararı ile Dahilde İşleme Rejimi Kararına Geçici 16. madde eklenmiştir.
2010/46
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Bakanların açıklamalarından hareketle hazırlanan sirkülerimiz yayınlanmıştır.
2010/45
Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 25 Kasım 2010 Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatılmıştır.
2010/44
2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 olarak tespit edilmiştir.
2010/43
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu`nun yasal durumu hakkındaki açıklamalar yapılmıştır.
2010/42
Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde KKDF kesintisi oranı % 15 olarak tespit edilmiştir.
2010/41
ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarları 2010/973 sayılı BKK ile yeniden belirlenmiştir.
2010/40
87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2010/39
Yıllık tecil faizi oranı 21.10.2010 tarihinden itibaren yıllık %12 olarak belirlenmiştir.
2010/38
2010/965 sayılı BKK ile gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,40 olarak belirlenmiştir.
2010/37
2010 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,42 olarak tespit edilmiştir.
2010/36
Kamu borçluları hakkında uygulanmakta olan yurtdışı çıkış yasağına ilişkin 2010/1 Seri No.lu Tahsilât İç Genelgesi yayımlanmıştır.
2010/35
Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlara uygulanacak tevkifat oranlarında değişiklik yapan 2010/926 sayılı BKK yayımlanmıştır.
2010/34
400 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2010/33
Yatırım indirimi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 276 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2010/32
Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan tadil sözleşmeleri Damga Vergisi ve Harçtan istisnadır.
2010/31
Hurdaya ayrılacak araçlara ilişkin uygulanma usul ve esaslarına ilişkin 36 Seri No.lu MTV Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2010/30
Değeri düşen emtianın değerlemesi ve KDV açısından değerlendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
2010/29
Serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
2010/28
Aile hekimlerine yapılacak ödemelerde yapılacak gelir vergisi tevkifatına ilişkin 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 26.08.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2010/27
4. Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri yayınlanmıştır.
2010/26
Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik 28.08.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır
2010/25
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapan 2010/768 sayılı Karar 22.08.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır
2010/24
Gelir vergisi tevkifat tutarlarının ödenecek vergilerden mahsubu veya red ve iadesi işlemlerine ilişkin 274 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
2010/23
13 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri ile uygulanacak ÖTV, tecil ve tahsil tutarlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
2010/22
2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tecil edilecek ÖTV tutarlarının belirlenmesinde oransal esasa geçilmiştir.
2010/21
2010 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,99 olarak tespit edilmiştir.
2010/20
ÖTV Kanununa Ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde alınan teminat ve teminat çözümü işlemlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
2010/19
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere İlişkin Amortisman Oranları ve Sürelerini Gösteren Listede Değişiklik Yapılmıştır.
2010/18
Serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.
2010/17
Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaları Bulunan Mükelleflerin Açıklanmasına İlişkin 398 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır
2010/16
Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV istisnası ve indirimli KDV oranı uygulaması hakkında 56 Sayılı KDV Sirküleri yayımlanmıştır.
2010/15
Pasaport Harçlarında İndirim Yapılmıştır.
2010/14
Pasaport Bedelinde İndirim Yapılmıştır.
2010/13
Pasaport işlemleri için 2010 yılında uygulanmakta olan maktu harç tutarları yeniden belirlenmiştir.
2010/12
İş gücü temin hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulaması hakkında açıklamalara 59 Sayılı KDV Sirküleri’nde yer verilmiştir.
2010/11
Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışı hakkında açıklamalara 58 Sayılı KDV Sirküleri’nde yer verilmiştir.
2010/10
İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi uygulamasına yönelik açıklamalara 57 Sayılı KDV Sirküleri’nde yer verilmiştir.
2010/9
Diplomatik İstisna Kapsamında Yapılan İade İşlemleri İlişkin 55 Sayılı KDV Sirküleri yayımlanmıştır.
2010/8
Malül ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulanmasına İlişkin 12 No.lu ÖTV Sirküleri Yayımlanmıştır
2010/7
Kullanılmış Araç Satışında Uygulanacak KDV Oranına İlişkin 54 sayılı KDV Sirküleri Yayımlanmıştır.
2010/6
Yeniden Değerleme Oranı 2010 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin % 2,33 Olarak Tespit Edildi.
2010/5
Aerosol Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Teslimlerinde ÖTV Uygulamasına ilişkin 18 Seri Numaralı ÖTV Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
2010/4
Aerosol Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Teslimlerinde Uygulanacak ÖTV Tutarında Değişiklik Yapan BKK Yayımlanmıştır
2010/3
Faturanın Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesine İlişkin VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2010/2
Katma Değer Vergisi İade İşlemlerinde Bazı Belgeler Elektronik Ortamda Alınacaktır.
2010/1
2010 yılından itibaren Ba ve Bs formlarının düzenlenmesi ve bildirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital