Ana Sayfa » 2024 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2024.20
İhracat Genelgesinde değişiklik yapılmış ve ihracat bedellerinin satışındaki zorunlu oran %30 a indirilmiştir.
2024.19
Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmıştır.
2024.18
Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7511 Sayılı Kanun, 29/5/2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2024.17
Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
2024.16
21/5/2024 tarihinden geçerli olmak üzere gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı, aylık %4,5’e tecil faiz oranı yıllık %48’e çıkarılmıştır.
2024.15
Mevduat faizi ve kar payı gelirleri, banka tahvil ve bonoları, kira sertifikaları, yatırım fonları ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ürünlerden elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak stopaj oranları, yeniden belirlenmiştir.
2024.14
2024 hesap dönemi birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.
2024.13
KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır.
2024.12
2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 2024/Mart dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süreleri ve Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılmıştır.
2024.11
Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde geçerli olan eşik tutarlar yeniden tespit edilmiştir.
2024.10
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları, yeniden tespit edilmiştir.
2024.9
Enflasyon düzeltmesi uygulaması hakkında 165 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.
2024.8
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) 10 Şubat 2024 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2024.7
Gelir İdaresi Başkanlığınca Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Tarihi Uzatılmıştır.
2024.6
31.12.2023 tarihi itibari ile değerlemede uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2024.5
Gelir İdaresi Başkanlığınca, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgiler hakkında duyuru yayınlanmıştır.
2024.4
Özel Tüketim Vergisine tabi makaronlar ile ilgili müteselsil sorumluluk kapsamında ÖTV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.
2024.3
2024 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2024.2
01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ve çocuk zammı tutarı belirlenmiştir.
2024.1
ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların maktu ÖTV tutarları 3.1.2024 tarihi itibariyle yeniden belirlenmiştir.
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital