Ana Sayfa » 2020 Yılı Sirküleri

Numara

Sirküler

PDF

2020.108
2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı belirlenmiştir.
2020.107
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan sigara ve bazı tütün mamullerine ilişkin ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.
2020.106
Covid-19 gerekçeli kısa çalışma başvuru ve ödeme sürelerinde Cumhurbaşkanı Kararları ile süre uzatımı yapılmıştır.
2020.105
Vadeli mevduat hesaplarına ödenecek faizler ve katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarındaki tevkifat oranı uygulanma süresi uzatılmıştır.
2020.104
GVK’nın 70. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde yer alan mal ve hakların kiralanmasında indirimli tevkifat oranı uygulanma süresi uzatılmıştır.
2020.103
Bazı mal veya hizmetlerin KDV oranın indirimli olarak uygulanma süresi uzatılmıştır.
2020.102
1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği, 27 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır
2020.101
2020 yılı için yeniden değerleme oranı, % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.
2020.100
7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ, 27 Kasım 2020 Tarihli ve 31317 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2020.99
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 saylı Kanun Genel Tebliği(Seri No.1), 27 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2020.98
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 sayılı Kanun 17.11.2020 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2020.97
2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir.
2020.96
2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz) olarak tespit edilmiştir.
2020.95
520 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 7 Ekim 2020 Tarihli ve 31267 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2020.94
e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin usul ve esaslarda değişiklikler yapılmıştır.
2020.93
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
2020.92
Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin (kambiyo gider vergisi) oranı binde 2’ye düşürülmüş ve Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranları düşürülmüştür.
2020.91
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirkülerleri birleştirilerek uygulama genel tebliği haline getirilmiştir.
2020.90
Yükseköğretim kurumları ile özel okullarda uygulanan KDV oranı eğitim ve öğretim hizmetleri için % 8’den, %1’e indirilmiştir.
2020.89
ÖTV Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede yer alan bazı araçların motor silindir hacmine göre belirlenmiş olan ÖTV matrahları ve ÖTV oranları artırılmıştır.
2020.88
Gelir İdaresi Başkanlığınca, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) dikkat edilecek konular hakkında açıklamalar yapılmıştır.
2020.87
01.07.2020 tarihinden itibaren uygulamaya girecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı`nca açıklamalar yapılmıştır.
2020.86
2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli mal ve hizmet teslimlerinde uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir.
2020.85
7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile iş ve sosyal güvenlik alanında düzenlemeler yapılmıştır.
2020.84
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca GEKAP’a İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda yeni düzenlemeler yapılmıştır
2020.83
Alkollü içecekler ve tütün mamullerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları, 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yeniden belirlenmiştir.
2020.82
Serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak yeniden belirlenmiştir
2020.81
Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi, 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2020.80
312 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile vergiye uyumlu mükellefler için geçerli olan indirimin uygulamasındaki değişiklikler açıklanmıştır.
2020.79
311 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklerle ilgili açıklamalar yayımlanmıştır.
2020.78
Finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yapılan stopaj oranı, %15 olarak belirlenmiştir.
2020.77
Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV (kambiyo gider vergisi) oranı yüzde 1’e yükseltilmiştir.
2020.76
Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına getirilen sınırlamaya ilişkin usul ve esaslar, belirlenmiştir.
2020.75
2020 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları belirlenmiştir
2020.74
ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigara ve bazı tütün mamullerinin asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
2020.73
2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile ödeme süreleri, 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2020.72
KDV iadesinde, mücbir sebep nedeniyle alt firmaların KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın teminat verilmesi suretiyle alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
2020.71
Chemist Dergisi`nin 2020/Mart sayısında ihracat bedellerinin yurda getirilmesindeki değişiklikler konulu yazımız yayınlanmıştır.
2020.70
2020/Şubat ve 2020/Mart dönemine ait KDV Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2020.69
e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi ve ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresi uzatılmıştır.
2020.68
2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2020.67
7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.
2020.66
Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi yayınlanmıştır.
2020.65
Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili özet bilgiler ve sıklıkla sorulan sorular konulu sirkülerimiz yayınlanmıştır.
2020.64
Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında vergi, SGK, Bankacılık ve diğer finans alanlarında yapılan düzenlemeler ile erteleme ve diğer yükümlülüklerin takvimi.
2020.63
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması, 1/7/2020 tarihine ertelenmiştir.
2020.62
Koronavirüs(COVID-19) salgını nedeniyle SGK prim ödemeleri ertelenmiştir.
2020.61
Mücbir sebep nedeniyle ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracat süreleri uzatılmıştır.
2020.60
Mücbir sebep hükümlerinden yararlanılıp, yararlanılmadığına ilişkin sorgulamanın İnteraktif Vergi Dairesinden yapılması mümkün hale getirilmiştir.
2020.59
Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30/6/2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere, iki ay süreyle uzatılmıştır.
2020.58
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’unda çalışma hayatını ilgilendiren değişikliklere ilişkin sirkülerimiz yayınlanmıştır.
2020.57
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2020.56
Kolalı gazozların vergi oranları ile puro, sigarillo ve sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
2020.55
Mücbir Sebep hükümleri kapsamında mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken KDV, Muhtasar Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi ile e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve Elektronik Defter Beratların yüklenme süresi uzatılmıştır.
2020.54
Mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Genel Tebliğin kapsamı hakkında duyuru yayınlanmıştır.
2020.53
KDV Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi ile e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve Elektronik Defter Beratların yüklenme süresi uzatılmıştır.
2020.52
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin beyan ve ödeme sürelerinde değişiklik yapılmıştır.
2020.51
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı, 30 Haziran 2020 tarihine kadar, % 1 olarak uygulanacaktır.
2020.50
Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği 20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.
2020.49
Gelir İdaresi Başkanlığı`nca mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar beyanname ve katma değer vergilerinin ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik çalışmalar hakkında duyuru yayınlanmıştır.
2020.48
2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2020.47
Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) uygulaması konulu sirkülerimiz yayınlanmıştır.
2020.46
Külçe metal ,bakır, çinko, alüminyum, kurşun ve alaşımlarından mamul ürünlerin teslimlerinde ve metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimlerinde uygulanacak tevkifat oranı 7/10’a çıkarılmıştır.
2020.45
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgede; toplam borç tutarı, 5.000,-lira olarak değiştirilmiştir.
2020.44
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) ile iade ve teminat çözümünde Özel Teminat Sertifikası uygulaması getirilmiştir.
2020.43
2178 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile benzin ve motorinde ÖTV tutarları, 29.02.2020 tarihinden geçerli olmak üzere artırılmıştır.
2020.42
2007/12888 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında değişiklikler yapılmıştır.
2020.41
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2020.40
Kanun yolundan vazgeçme müessesesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.
2020.39
Değerli Konut Vergisinde değişlik yapan 7221 sayılı Kanun 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2020.38
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No. 30) 14.02.2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
2020.37
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7/2/2020 tarihli Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Genelge yayınlanmıştır.
2020.36
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi`nin Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir, Konya illeri merkez ve ilçeleri dışında kalan il ve ilçelerde uygulaması 1 Mart 2020 tarihine ertelenmiştir.
2020.35
Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi 1 ay uzatılmıştır.
2020.34
Geri Kazanım Katılım Payı Genel Tebliği (Sıra No.1’de) Değişiklik Yapılmasına Dair (Sıra No.2 ) Tebliğ yayımlanmıştır.
2020.33
ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallardan motorine ilişkin ÖTV tutarı yeniden tespit edilmiştir.
2020.32
2019 yılı dönem sonu yabancı para cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde esas alınacak kurlar açıklanmıştır.
2020.31
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Hazırlanan Kılavuzlar yayımlanmış ve SMMM’lerin MUHSGK ile ilgili sorumluluklarına dair açıklamalar yapılmıştır.
2020.30
7194 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde vergiye uyumlu mükellefler için geçerli olan indirim uygulamasının şartlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.
2020.29
Elektronik ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.
2020.28
01.01.2020-30.06.2020 döneminde uygulanması gereken gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları, belirlenmiştir.
2020.27
01.01.2020-30.06.2020 döneminde uygulanması gereken Gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı 6.730,15 TL, aylık çocuk yardım, 0-6 yaş grubu çocuklar için 73,03 TL ve diğerleri için 36,52 TL olarak uygulanacaktır.
2020.26
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:515) 10/1/2020 tarih 31004 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
2020.25
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:514) ile işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapılmıştır.
2020.24
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik 31 Aralık 2019 tarihli 4. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2020.23
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)`de değişiklik yapan 2019-32/56 sayılı Tebliğ, 31 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2020.22
1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tavuk yumurtası, balık teslimleri ve Cumhurbaşkanı Kararı eki listede GTİP numaraları itibari ile yer alan malların (mobilya) KDV oranları indirilmiştir.
2020.21
2020 yılında uygulanacak olan YMM ve SMMM asgari ücret tarifesi Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.
2020.20
64 Seri No.lu Değerli Kâğıtlar Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2020.19
Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ile Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkların kayda alınmasına ilişkin süre, 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 6 ay süreyle (30/06/2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.
2020.18
Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (III) sayılı listenin; (A) ve (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi oranında artış uygulanmamasına karar verilmiştir.
2020.17
İnşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesine 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanmasına karar verilmiştir.
2020.16
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yatırım harcamalarına ilişkin indirimli kurumlar vergisi kapsamında yatırım katkı oranları belirlenmiştir.
2020.15
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin; malul ve engellilere ilişkin istisna uygulamasında yer alan tutar ile ithalat istisnaları bölümünde yer alan tutar güncellenmiştir.
2020.14
76 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler açıklanmıştır.
2020.13
2020 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarı tespit edilmiştir.
2020.12
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinde sınır, 2020 yılında 17.300 TL olarak uygulanacaktır.
2020.11
Özel İletişim Vergi tutarı 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.
2020.10
Tecil faizi oranı yıllık %15 olarak belirlenmiştir.
2020.9
2020 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanununda yer alan hadler, tutarlar ile usulsüzlük cezaları açıklanmıştır.
2020.8
Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar artırılmıştır.
2020.7
2020 yılında uygulanacak Konsolosluk harç tutarları açıklanmıştır.
2020.6
2020 yılında uygulanacak olan Harç tutarları yeniden belirlenmiştir.
2020.5
2020 yılında uygulanacak Damga Vergisi oran ve tutarlar açıklanmıştır.
2020.4
52 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2020.3
51 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2020.2
2020 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belirlenmiştir.
2020.1
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “2020 Yılı Vergi Takvimi” hazırlanmıştır.
© Copyright 2024. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Telif Hakkı ve Kullanım Şartları

alaturka dijital